Dil saýla
Ýazylyň:

Hoş geldiňiz


Bu saýt beýik Taňry bilen şahsy aragatnaşyk üçin niýetlenen. Eger-de Siz Onyň bilen aragatnaşyk gurmak isleýän bolsaňyz onda Biz Sizi bu ýerde hoş gördik!

Gepleşikler

Biz siz üçin täze we gyzykly gepleşikleri taýýarlaýarys. Siz diňe diňlemän, eýsem ýçkläp hem bilersiňiz.

Biz dürli dillerde gürleýäs

Biziň gepleşiklermiz 7dilde çykýar. Bu ýerde: türkmen dili, gazak dili, ors dili, gyrgyz dili, özbek dili, garagalpak dili, täjik dili.

Smartfon üçin gollanma

Biz Android üçin gollanma çykardyk. Siz ony aňsatýükläp bilersiňiz. Biziň gepleşiklermizi elmydama diňläp bilersiňiz.

Smartfon üçin gollanma

Telafon we planşet Android ýüklenilýär.

soňra, ulanmak gaty aňsat. Siz islän bölümiňizi saýlap bilersiňiz.

Siz 7 dilde diňläp bilersiňiz.