Тил Таңлаў
ҚОСЫЛЫНЫЗ:

БИЗ ҲАҚҚЫМЫЗДА

MOST сайтының қарақалпақ тилинде берилетуғын бағдарламалар топламына ҳош келдиңиз.


  • An image of the Empire State Building in New York

Биз Жаратыўшы ҳаққында айтамыз! MOST хызмети, Орта Азиядағы халықларға арналған Муҳаддес китапқа тийкарланып таярланған ҳәр түрли темалардағы радио бағдарламаларды усынады. MOST хызмети, сизге өз ана тилиңизде, қәлеген жерде, қәлеген уақытта Муҳаддес китапқа тийкарланған радио бағдарламаларды интернет, радио және смартфон арқалы тыңлаў мүмкинлигин жаратты.

Бизиң мақсетимиз – Орта Азиядағы халықларға Үмит туўралы Ҳош хабарды жеткериў, яғный Ийемиздиң аманат етип қалдырған Уллы Тапсырмасын орынлаў. Өмириңизде қандай жағдай орын алмасын, үмитиңиз үзилмесин! Үмит – жер бетиндеги өмиримизде алға илгерлеўге, келешекке қәдем таслаўға көмеклесетуғын жалғыз нәрсе. Шаңарақтағы қарым-қатынасыңысыз тығырыққа тирелип, ажырасыўдан басқа жолды көрмесеңиз, билиң – бахытлы шаңарақ болыўға ҮМИТ бар! Жан азабына тап болып, түңилиўден азат бола алмай жаныңыз қыйналып, өз өмириңиз бенен ҳошласыўдан басқа жол жоқ деген шешимге келсеңиз, билиң – қуўанышқа толы, бахытлы өмир сүриўге ҮМИТ бар! Ишимлик пенен нашахорлық ғәрезлигинен азат бола алмай қыйналсаңыз, билиң – салаўатлы өмир сүриўге ҮМИТ бар! Бизиң үмитимиз – Ийса Масийх!